• Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics) tổ chức Hội nghị người đại diện vốn năm 2023
 • 13:32 28/08/2023
 • Sáng 25/8/2023, tại Ninh Thuận, Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics) tổ chức Hội nghị người đại diện vốn tại doanh nghiệp và sơ kết 6 tháng đầu năm 2023.

  Tới dự và chủ trì Hội nghị có ông Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Viettronics; ông Nguyễn Văn Đông – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Viettronics; ông Vũ Hải Vĩnh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Viettronics, cùng các đồng chí trong HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát và gần 20 người đại diện vốn của Tổng công ty tại 14 đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc.
  Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Thanh Tuấn phát biểu khai mạc Hội nghị

  Tính đến ngày 25/8/2023, Tổng công ty đầu tư vốn tại 13 doanh nghiệp và 01 đơn vị trực thuộc, với số vốn góp theo giá trị sổ sách là hơn 378,5 tỷ đồng (trên tổng số vốn điều lệ là 585,5 tỷ đồng), bao gồm: 11 Công ty cổ phần (Trong đó có 1 công ty mới thành lập); 01 Công ty TNHH hai thành viên trở lên (DM Vina), 01 đơn vị trực thuộc (Trường VTC), 01 Công ty liên doanh đang tiến hành thủ tục giải thể (AMEC). Việc quản lý vốn của Tổng công ty chủ yếu được thực hiện thông qua 17 người đại diện vốn là cán bộ kiêm nhiệm của tổng công ty và cán bộ tại doanh nghiệp, giữ các chức danh quản lý điều hành (TV HĐQT, Tổng giám đốc/Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc), số lượng Người đại diện là cán bộ trực tiếp công tác tại doanh nghiệp là 10 người tương ứng tỷ lệ 35%/ tổng số vị trí người đại diện hiện có.
  Tổng Giám đốc Viettronics Vũ Hải Vĩnh báo cáo tại Hội nghị

  Đánh giá tổng quan, Tổng Giám đốc Vũ Hải Vĩnh cho rằng tập thể người đại diện của Tổng công ty, với vai trò là lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp, đã bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội cổ đông thông qua, phối hợp HĐQT, Ban điều hành doanh nghiệp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các chỉ đạo, yêu cầu của Tổng công ty, 1 số đơn vị đạt kết quả vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Kết quả công tác đại diện phần vốn Tổng công ty tại doanh nghiệp trong năm 2022 cho thấy hoạt động của người đại diện tại doanh nghiệp ngày càng đạt hiệu quả tích cực, giúp TCT thực hiện tốt hơn quyền và trách nhiệm của cổ đông tại doanh nghiệp.

  Với vai trò cổ đông lớn, thông qua Người đại diện, Tổng công ty đã triển khai nhiều giải pháp, đồng hành cùng các doanh nghiệp trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

  Để kịp thời ghi nhận những thành tích của cá nhân trong công tác đại diện vốn năm 2022, căn cứ các tiêu chí đánh giá, khen thưởng người đại diện, Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của Tổng công ty đã tổ chức họp đánh giá, bình xét khen thưởng đối với Người đại diện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

  Tập thể người đại diện tại Công ty Cổ phần Viettronimex: Tổng Doanh thu: 34 tỷ đồng đạt 106% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế: 4,58 tỷ đồng đạt 70,46% kế hoạch. Cổ tức: 12% trên Vốn điều lệ, bằng 80% kế hoạch do thành phố Hồ Chí Minh truy thu tiền thuê sử dụng đất, đây là nguyên nhân khách quan, phụ thuộc vào chính sách đất đai của nhà nước.
  Chủ tịch HĐQT Lê Thanh Tuấn trao hoa và khen thưởng cho Tập thể Người đại diện vốn Viettronics tại Viettronimex

  Tập thể người đại diện tại Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB): Tổng Doanh thu: 121,18 tỷ đồng đạt 78,85% kế hoạch năm 2022, lợi nhuận trước thuế: 26,2 tỷ đồng đạt 273,88% kế hoạch năm 2022, cổ tức: 8% từ kết quả hoạt động năm 2022. Các kết quả đã đạt được năm 2022 của VTB trong tình hình kinh tế vừa hồi phục sau đại dịch và có chiều hướng suy thoái trên toàn thế giới là rất đáng ghi nhận. Tỷ lệ cổ tức của VTB mặc dủ suy giảm so với các năm trước do các khó khăn chung nhưng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu cổ tức năm 2022 của Tổng công ty.
  Tổng Giám đốc Vũ Hải Vĩnh trao hoa và khen thưởng cho Tập thể Người đại diện vốn Viettronics tại VTB

  Tập thể người đại diện tại Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa (Belco): Tổng Doanh thu: 25,3 tỷ đồng đạt 93% kế hoạch năm 2022; lợi nhuận trước thuế: 8,43 tỷ đồng đạt 93,67% kế hoạch năm 2022; cổ tức: 10% trên Vốn điều lệ, bằng 100% kế hoạch năm 2022. Từ năm 2021 giá thuê đất của Nhà nước điều chỉnh tăng cao đã anh ảnh đến hoạt động của Belco tuy nhiên các kết quả về Doanh thu và Lợi nhuân đạt được năm 2022 của Belco đạt trên 90% năm đề ra, Công ty vẫn tiến hành chia cổ tức năm 2022 như kế hoạch đã được phê duyệt.
  Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đông trao hoa và khen thưởng cho Tập thể Người đại diện vốn Viettronics tại Belco

  Các năm gần đây, cùng Tập thể Người đại diện của VTB, ông Văn Viết Tuấn luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với vai trò điều hành doanh nghiệp, ông Tuấn đã có những biện pháp hiệu quả, chủ động để hoàn thành kế hoạch Công ty VTB cũng như những mục tiêu, nhiệm vụ mà Tổng công ty đặt ra.
  Thành viên HĐQT Đỗ Thị Thúy Hương trao hoa và khen thưởng cho cá nhân ông Văn Viết Tuấn - Người đại diện vốn Viettronics tại VTB

  Tại Hội nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác người đại diện, đại diện Công ty VTB, Công ty VBH, Công ty VTD, Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam đã có các bài tham luận qua đó chia sẻ, tham gia ý kiến vào các phương án kinh doanh, phương án tài chính, phương thức quản trị doanh nghiệp, quản lý vốn, đề án tái cơ cấu doanh nghiệp.
  Ông Nghiêm Xuân Vân – Tổng Giám đốc VTD trình bày tham luận

  Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng thời chia sẻ với Người đại diện vốn, Tổng Giám đốc Vũ Hải Vĩnh cho rằng Người đại diện vốn tại các doanh nghiệp có vai trò vô cùng quan trọng, việc bám sát hoạt động của doanh nghiệp, phản ánh thông tin chính xác và kịp thời đến Tổng công ty thông qua người quản trị và điều hành doanh nghiệp giúp cho Tổng công ty có những điều chỉnh kịp thời trong quá trình hoạt động, đảm bảo an toàn nguồn vốn nhà nước tại các doanh nghiệp.
 • Theo Viettronics