Tin tổng công ty
  • Thông báo mời cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Viettronics (02/08/2017)
    Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam ủy quyền trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Viettronics, Ban kiểm soát mời các công ty kiểm toán đủ năng lực bày tỏ quan tâm cung cấp dịch vụ tư vấn, kiểm toán độc lập ...